Elektrinis šildytuvas GSIEKA25030, rekuperatoriui Daikin VAM650J, VAM800J, VAM1000J